Regulamin i klauzula informacyjna RODO

Powrót: Strona główna

Regulamin Portalu Rynek Franczyzy

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego www.rynekfranczyzy.pl zwanego dalej Portalem.
 2. Wydawcą i Administratorem portalu www.rynekfranczyzy.pl jest Michał Słowik zamieszkały w Żorach 44-245 przy ul. Pagórkowej 1.
 3. Zawartość, struktura, forma, nazwa i koncepcja Portalu są dziełem autorskim i podlegają ochronie prawnej, jako przedmioty praw autorskich i praw pokrewnych.
 4. Zawartość Portalu przeznaczona jest do korzystania z niej bezpośrednio w trakcie połączenia z serwerem rynekfranczyzy.pl. Wszelki inny sposób korzystania z zawartości Portalu, a w szczególności kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, w jakikolwiek sposób i formie, w jakimkolwiek celu, odpłatnie lub nieodpłatnie, jest zabronione bez wcześniejszej pisemnej zgody Administratora Portalu.
 5. Portal ma charakter informacyjny, a jego zawartość stanowi wyłącznie wyraz poglądów autorów bądź zleceniodawców publikacji oraz odzwierciedlenie stanu ich wiedzy.
 6. Zawarte w Portalu treści oraz sposób ich prezentacji nie stanowią czynności jakiegokolwiek doradztwa. Administrator ani Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za skutki działań podjętych lub zaniechanych w wyniku zapoznania się z treściami Portalu i ich interpretacji.
 7. Teksty, artykuły, informacje, reklamy, ogłoszenia, wpisy do Sieci Franczyzowych oraz inne materiały publikowane w Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem p. 12 i 17
 8. Przeglądanie Portalu jest bezpłatne i nie podlega obowiązkowi rejestracji przeglądającego, jako Użytkownika.
 9. (usunięty)
 10. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o reklamie, należy przez to rozumieć również pokrewne formy płatnych usług promocyjnych i marketingowych, w szczególności takich jak ogłoszenia, banery reklamowe, wyróżnienia wpisu i teksty sponsorowane.
 11. Opłata za korzystanie z płatnych usług Portalu, w szczególności polegających na publikowaniu reklam, pobierana jest w wysokości i na warunkach określonych w cenniku lub negocjowanych indywidualnie z zainteresowanym.
 12. usunięty
 13. Przesłanie do Wydawcy wypełnionego Zlecenia Wpisu jest równoznaczne z potwierdzeniem akceptacji niniejszego Regulaminu.
 14. Zlecający ma prawo w każdym czasie wystąpić o usunięcie wpisu zgodnie z warunkami podpisanej umowy.
 15. (usunięty)
 16. Zlecenie przygotowania i/lub emisji reklamy na Portalu bądź też publikację wpisu może złożyć także pośrednik reklamowy, działający w imieniu i na rzecz swoich klientów.
 17. Zlecenie emisji reklam może być złożone za pośrednictwem wypełnionego Formularza Zlecenia Reklamy przesłanego pocztą elektroniczną na adres kontakt@rynekfranczyzy.pl lub przez wypełnienie formularza on-line, który dostępny jest po zalogowaniu się franczyzodawcy. Zlecenie emisji reklamy stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 k.c. do chwili pisemnej akceptacji zlecenia przez Wydawcę. Dopuszcza się akceptację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 18. Przesłanie do Wydawcy wypełnionego Formularza Zlecenia jest równoznaczne z potwierdzeniem akceptacji niniejszego Regulaminu oraz zgodą na wystawienie faktury VAT przez Wydawcę.
 19. Wszelkie modyfikacje zlecenia wymagają akceptacji przez Wydawcę.
 20. Rezygnacja z realizacji zlecenia później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem emisji reklamy na Portalu wiąże się z koniecznością zapłaty pełnej należności za zamówioną emisję reklamy.
 21. Zlecający emisję reklamy zobowiązany jest do dostarczenia reklamy w postaci kreacji gotowej do emisji w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem emisji reklamy na Portalu. Dostarczona reklama musi być w pełni zgodna z warunkami technicznymi określonymi przez Wydawcę w potwierdzeniu przyjęcia zlecenia.
 22. Wydawca może odmówić emisji reklamy bądź wpisu dostarczonej przez Zlecającego albo odmówić zamieszczenia określonego elementu, jeżeli materiał lub jakikolwiek jego element nie spełnia uzgodnionych wcześniej wymagań technicznych, jest sprzeczny z linią programową Wydawcy, charakterem Portalu, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego bądź narusza chronione interesy lub prawa osób trzecich.
 23. Wydawca może wstrzymać lub odmówić emisji reklamy bądź wpisu również bez podania przyczyny. W takim przypadku Zlecający ponosi jedynie koszt reklam faktycznie wyemitowanych.
 24. Jeśli z winy Wydawcy reklama nie zostanie wyemitowana w umówionym terminie lub zostanie wyemitowana wadliwie, Wydawca zobowiązuje się do jej opublikowania w innym, uzgodnionym ze Zlecającym terminie, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
 25. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i nieprawidłowości w emisji reklamy lub wpisu wynikające z okoliczności od niego niezależnych.
 26. Zlecający emisję reklamy lub wpisu ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność przekazanych do publikacji materiałów z obowiązującym prawem, w szczególności w zakresie przepisów dotyczących reklamy w mediach audiowizualnych.
 27. Zlecający emisję reklamy lub wpisu poprzez fakt złożenia zlecenia:
 • oświadcza, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych do posługiwania się użytymi w materiale informacjami, danymi, utworami, wizerunkami, patentami, wynalazkami, znakami towarowymi, wzorami użytkowymi i przemysłowymi oraz innymi elementami stanowiącymi przedmiot ochrony prawnej;
 • oświadcza, że reklama lub wpis, które zamierza wyemitować na Portalu, są zgodne z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, nie zawierają form wulgarnych, obraźliwych oraz powszechnie uznawanych za nieetyczne;
 • zobowiązuje się do powstrzymania od działań mogących utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Portalu;
 • zobowiązuje się do powstrzymania od działań na szkodę Wydawcy, Administratora, innych Użytkowników oraz osób trzecich.

28. Reklamy emitowane na Portalu ani wpisy nie mogą nawiązywać do znaków firmowych Wydawcy oraz muszą się wyraźnie odróżniać od elementów graficznych Portalu. Wydawca zastrzega sobie prawo do oznaczenia emitowanej reklamy określeniem słownym, np. „reklama”, „materiał sponsorowany”, „promocja” itp.

29. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść emitowanych reklam i wpisów ani skutki ich odbioru społecznego. Zlecający emisję reklamy lub wpisu zobowiązany jest do naprawienia szkód powstałych po stronie Wydawcy w związku z treścią emitowanej reklamy lub zamieszczonego wpisu.

30. Płatności za emisję reklamy Zlecający reguluje w terminie ustalonym z Wydawcą, każdorazowo na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydawcę. Wydawca może odmówić publikacji reklamy bądź wstrzymać emisję bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, jeśli nie otrzyma lub otrzyma z opóźnieniem płatność za dotychczasowe emisje reklam.

31. Opóźnienie w zapłacie przekraczające 7 dni od terminu wskazanego na fakturze VAT upoważnia Wydawcę do wstrzymania emisji reklamy aż do pełnego uregulowania należności. Wydawca zachowuje w takim przypadku pełne wynagrodzenie za okres wstrzymanej emisji.

32. Zlecający dokonujący płatności za usługi Portalu za pośrednictwem zewnętrznych internetowych serwisów usługowych, zobowiązany jest do stosowania się do regulaminów tych serwisów.

33. Pośrednicy reklamowi, działający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są solidarnie z nimi odpowiedzialni za terminowe regulowanie płatności.

34. Wydawca zastrzega sobie prawo do poprawek edytorskich i korekty materiałów przeznaczonych do publikacji. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Administrator ma prawo odmowy publikacji lub usunięcia danych z Portalu.

35. (usunięty)

36. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w prawidłowym działaniu Portalu spowodowane awarią serwera, innymi przeszkodami o charakterze technicznym, skutkami działania siły wyższej bądź następstwami zdarzeń pozostających poza kontrolą Administratora.

37. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu Portalu spowodowanych pracami nad uaktualnieniem Portalu, zmianą oprogramowania i podobnymi przyczynami.

38. Uwagi i zapytania dotyczące funkcjonowania Portalu oraz stosowania Regulaminu należy kierować do Administratora na adres kontakt@rynekfranczyzy.pl.

39. Administrator i Wydawca zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany będą dokonywane poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej Portalu, ze wskazaniem daty, od której Regulamin obowiązuje.

40. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

41. Spory mogące powstać na tle korzystania z Portalu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy.

obowiązuje od 31 stycznia 2019

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Michał Słowik zamieszkały w Żorach 44-245 przy ul. Pagórkowej 1.

2. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia.

4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;

5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom: franczyzodawcom wskazanym przez Panią / Pana w formularzu kontaktowym.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.

7. Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, a jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywanie wyłącznie odbiorcom, którzy przystąpili do porozumienia „Tarcza prywatności – Privacy Shield”. Z uwagi na korzystanie z usług Google Państwa dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej. 

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą.

12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Kalendarium

Pomysły na sprawdzony biznes.

Facebook