Na blogu - franczyza sposobem na rozwój i efektywne zarządzanie

Powrót: Strona główna / Blog Franczyza

Oto 5 powodów, które pokazują, że franchising jest bardzo efektywnym narzędziem wykorzystywanym do rozbudowy i rozwoju przedsiębiorstwa.

Efektywny model zarządzania siecią franczyzową

Podręcznik operacyjny dokładnie określa zasady prowadzenia biznesu, a franczyzobiorca podpisując umowę franczyzy zobowiązuje się do ich przestrzegania. W związku z tym struktura organizacyjna sieci franczyzowej jest relatywnie prosta i przejrzysta, a dzięki temu zarządzanie taką siecią nie stwarza zazwyczaj większych problemów i nie powinno generować wysokich kosztów administracyjnych.

Niskie koszty inwestycji w porównaniu z kosztem alternatywnym

Na etapie przygotowania podręcznika operacyjnego franczyzodawca ponosi koszty doradztwa biznesowego i prawnego. Koszty te mają jednak charakter jednorazowy, natomiast podręcznik operacyjny będzie podstawą rozwoju całej sieci franczyzowej. Oznacza to, że im więcej nowych punktów franczyzowych, tym koszt jednostkowy przypadający na poszczególne punkty franczyzowe będzie niższy.  Warto zwrócić uwagę na fakt, że kapitał inwestycyjny konieczny do rozpoczęcia działalności kolejnych punktów franczyzowych, partnerskich czy własnych jest zazwyczaj wyższy od kosztu opracowania podręcznika operacyjnego.

Należy również podkreślić, że franczyzobiorca przystępując do sieci franczyzowej ponosi koszty zakupu licencji, a następnie płaci franczyzodawcy ustalony procent od uzyskanej sprzedaży.  Dla franczyzodawcy oznacza to nie tylko rozwój biznesu bez ponoszenia kosztów wynikających z nowej inwestycji, ale również  relatywnie szybkie przekroczenie progu rentowności. Jest to jednak możliwe tylko pod warunkiem, że franczyzodawca  poświęcił wystarczająco dużo czasu, aby stworzyć efektywny model biznesowy o odpowiedniej strukturze organizacyjnej, dzięki czemu poziom zysku wypracowany przez franczyzobiorcę będzie dla niego satysfakcjonujący. O sukcesie możemy mówić tylko wtedy, gdy obie strony transakcji są zadowolone z efektów swojej pracy.

Ciężar ryzyka inwestycyjnego przeniesiony na franczyzobiorcę

Relacja, która łączy franczyzodawcę z franczyzobiorcą jest podobna do tej, która łączy pracodawcę i pracownika. Warto jednak zwrócić uwagę na jedną, ale bardzo znaczącą różnicę - ta pierwsza jest zdecydowanie silniejsza. W momencie zatrudnienia nowego pracownika to pracodawca inwestuje w jego rozwój i ponosi związane z tym koszty. Pracownik nie ponosi żadnego ryzyka, a dodatkowo jeżeli warunki pracy go nie usatysfakcjonują, to będzie mógł złożyć wypowiedzenie. Natomiast w drugim przypadku franczyzobiorca inwestuje kapitał i w związku z tym ponosi ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia, dlatego jego relacja z franczyzodawcą ma zazwyczaj charakter długookresowy i jest bardziej stabilna. W konsekwencji można stwierdzić, że pozycja franczyzodawcy jest korzystniejsza od tej, w której znajduje się pracodawca.

Optymalizacja przyrostu zatrudnienia i związanych z tym kosztów

Zaznaczyć należy, że funkcje tzw. mikromanagementu tzn. rekrutacja i zarządzanie personelem niższego szczebla  zostają oddelegowane do franczyzobiorcy, który działa na własnym imieniu i na własne ryzyko. Dla franczyzodawcy oznacza to zdecydowanie niższe koszty administracyjne oraz utrzymanie kosztów stałych na niezmiennym poziomie.

Możliwość szybkiej ekspansji przedsiębiorstwa na rynku krajowym oraz międzynarodowym

Biorąc pod uwagę fakt, że jednostki franczyzowe finansują swoją działalność samodzielnie, a zarządzanie nimi jest relatywnie łatwe, to rozwój sieci franczyzowej może następować bardzo szybko. Wynika to przede wszystkim z istoty franchisingu, którą jest powtarzalność raz wypracowanego i sprawdzonego modelu biznesowego.  Dodatkowo jeżeli franczyzodawca jest gotowy ponosić koszty marketingu o określonym zasięgu, w takim przypadku możemy wziąć pod uwagę rozwój sieci na terenie całego kraju, a nawet zagranicą.

#franczyza #franchising #pomysłnabiznes #własnybiznes #franczyzawpolsce #katalogfranczyz

Kalendarium

Pomysły na sprawdzony biznes.

Facebook