Na blogu - zakup licencji franczyzowej – aspekty prawne

Powrót: Strona główna / Blog Franczyza

Zakup licencji franczyzowej jest to proces, który składa się z kilku etapów. Warto przyjrzeć się tym etapom, aby lepiej zrozumieć konsekwencje prawne podejmowanych przez nas decyzji.

Rozmowy wstępne - klauzula poufności

Już na samym początku tego procesu franczyzodawca zazwyczaj wymaga podpisania klauzuli poufności. Celem tej procedury jest ochrona prawna własności intelektualnej czyli „know-how”, które stanowi tajemnicę handlową.

Negocjacje przed podpisaniem umowy franczyzy

Sieć franczyzowa ma najczęściej opracowaną umowę franczyzową i jest ona standardowa dla poszczególnych franczyzobiorców. Franczyzodawca dąży do podpisania umowy, która będzie chronić wypracowaną przez niego koncepcję modelu biznesowego, znak towarowy i markę. Nie oznacza to jednak, że warunki umowy nie są w ogóle negocjowalne. Zawsze przed podpisaniem takiej umowy należy skonsultować warunki umowy z radcą prawnym, aby uzyskać opinię prawną do tej umowy. Opinia ta powinna zostać sporządzona na piśmie.

Zakup lub wynajem lokalu

Jeżeli prowadzenie działalności gospodarczej w ramach franczyzy będzie wymagało zakupu lub wynajmu powierzchni handlowej magazynowej lub biurowej , warto także uzyskać poradę prawną od specjalisty ds. rynku nieruchomości przed zakupem lub wynajęciem takiego lokalu.

Umowa franczyzowa – podpisanie dokumentów

Umowa franczyzy należy do grupy tzw. umów nienazwanych, co oznacza, że zgodnie z zasadą swobody zawierania umów, stosunki prawne regulowane taką umową kreowane są przez strony w sposób dowolny i odpowiadający stronom, przy założeniu, że treść umowy nienazwanej nie powinna być sprzeczna z prawem, tzn. jej cel, zapisy i efekty nie mogą naruszać żadnych przepisów prawa.

Większość prawników, którzy specjalizują się we franchisingu wskazują na fakt, że celem umowy franczyzy jest ochrona prawa własności intelektualnej franczyzodawcy, a także ochrona praw franczyzobiorców, którzy są już częścią sieci franczyzowej. Każda umowa franczyzy w ramach danej sieci franczyzowej powinna być standardowa, tak jak system franczyzowy w ramach, którego jest zawierana.

Przed podpisaniem umowy franczyzy zawsze należy uzyskać opinię niezależnego prawnika, który powinien sporządzić odpowiedni raport zawierający wskazania dotyczące praw i obowiązków franczyzobiorcy, wszelkich niestandardowych zapisów zawartych w umowie franczyzy, a także zapisów, które ze względu na kodeks etyczny powinny się znaleźć w tej umowie, ale ich nie ma. Raport ten powinien również zawierać opis obszarów, które powinny być jeszcze wyjaśnione z franczyzodawcą, jeśli ich treść budzi wątpliwości. Dodatkowo łącznie z raportem powinno zostać przygotowane odpowiednie pismo skierowane do franczyzodawcy z prośbą o wyjaśnienia.

Zaopiniowanie umowy przez prawnika powinno być tylko jednym z elementów badania sieci franczyzowej tzw. due diligence, które należy przeprowadzić przed zakupem licencji. Dużo ważniejsze jest, aby porozmawiać z jak największą ilością franczyzobiorców, którzy są już częścią sieci franczyzowej, do której chcemy się przyłączyć. Warto poprosić franczyzodawcę o listę wszystkich działających franczyzobiorców.

 

Umowa franczyzy jest dokumentem prawnym chroniącym interesy franczyzodawcy i franczyzobiorcy, dlatego umowa ta powinna być zawsze przygotowana w co najmniej dwóch egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron).

Finalizując proces zakupu licencji franczyzowej, strony podpisują umowę.

Poniżej zostały wymienione krajowe i międzynarodowe akty prawne mogące mieć znaczenie dla umów franczyzy:
  • Kodeks Cywilny,
  • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  • Ustawa Prawo własności przemysłowej oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia dotyczące korzystania ze znaku towarowego, ochrony tego znaku towarowego itp.;
  • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zakresie obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, właściwego oznaczenia przedsiębiorstwa i towarów, nie utrudniania dostępu do rynku itp.;
  • Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 330/2010 z 20 kwietnia 2010 w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych.

#franczyza #franchising #pomysłnabiznes #własnybiznes #franczyzawpolsce #katalogfranczyz

Kalendarium

Pomysły na sprawdzony biznes.

Facebook