Na blogu - zbiór definicji – polsko-angielski słownik franczyzy

Powrót: Strona główna / Blog Franczyza

Franczyza - Franchising

Jest to system sprzedaży towarów, usług lub technologii oparty na ścisłej współpracy pomiędzy niezależnymi przedsiębiorcami tj. franczyzodawcą i franczyzobiorcami w ramach zawartej umowy franczyzy.

Umowa Franczyzy - Franchise Agreement

Jest to umowa należąca do grupy umów nienazwanych. W ramach umowy jedna strona przekazuje kompletną i sprawdzoną koncepcję wraz z własnym unikalnym “know-how”, a także prawo do korzystania z marki oraz udziela wsparcia i porad w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa, w zamian pobierając opłatę od drugiej strony umowy.

Franczyzodawca - Franchisor

Strona umowy franczyzy udzielająca praw i nakładająca obowiązki.

Franczyzobiorca - Franchisee

Strona umowy franczyzy uzyskująca prawa i przyjmująca obowiązki (zapłata wynagrodzenia franczyzodawcy, prowadzenie biznesu wg ściśle ustalonych zasad). Franczyzobiorca prowadzi działalność we własnym imieniu i na własny rachunek.

Pakiet franczyzowy - Franchise package

Jest to zbiór uprawnień, świadczeń i obowiązków regulowanych w ramach umowy franczyzy. Składa się on z następujących elementów:

  • know-how,
  • marka czyli znak towarowy,
  • wykaz usług świadczonych przez franczyzodawców,
  • podręcznik operacyjny,
  • opłaty franczyzowe.

Podręcznik operacyjny - Operations manual

Szczegółowe zestawienie procedur, określających zasady prowadzenia działalności w ramach umowy franczyzy, zwane również biblią franczyzobiorcy.

Opłata wstępna - Initial Franchise Fee

Opłata ta ma charakter jednorazowy i jest pobierana w momencie zawierania umowy franczyzowej.

Bieżąca opłata franczyzowa - Management Service Fees (MSF) lub Royalty

Jest to opłata uiszczana okresowo, najczęściej kalkulowana jako procent sprzedaży.

Opłata na wspólny fundusz marketingowy - Advertising Fee lub Advertising Contribution

Opłata pobierana wyłącznie na wsparcie działalności promocyjno-reklamowej całej sieci franczyzowej.

Prawo do własności intelektualnej - Intellectual Property Rights

W różnych jurysdykcjach termin ten może być inaczej definiowany. W Polsce najczęściej do praw własności intelektualnej zalicza się regulacje dotyczące praw autorskich oraz patentów i znaków towarowych. W niektórych krajach do praw własności intelektualnej zaliczane są także tajemnice handlowe.

Kalendarium

Pomysły na sprawdzony biznes.

Facebook